Privacyreglement persoonsgegevens

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient RMC in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. RMC hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en spannen ons in deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om je privacy te beschermen.

Doeleinden registratie gegevens

Wanneer je je via onze internetsite via RMC wilt solliciteren, vragen wij je om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde:

  • het gebruiksgemak van de internetsite van RMC te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren
  • werk voor je te vinden en de diensten die door RMC via deze internetsite worden aangeboden aan jou ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren
  • je te informeren over de diensten RMC.

Gegevensverwerking

RMC is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de op deze internetsite verkregen persoonsgegevens. Deze internetsite bevat links naar internetsites van derden. Voor deze sites kan een afwijkend privacystatement gelden. RMC is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hulp bij registratie

Om haar diensten aan jou ter beschikking te kunnen stellen geef je RMC toestemming ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens gebruik te maken van aan haar gelieerde ondernemingen.

Verstrekken gegevens aan derden

Teneinde werk voor jou te vinden, stelt RMC de door jou verstrekte gegevens geheel geanonimiseerd (zonder naw-gegevens) ter beschikking aan de door haar geselecteerde werkgevers. Slechts met jouw uitdrukkelijke toestemming worden jouw naw-gegevens aan deze werkgevers verstrekt.

Daarnaast kan RMC jouw gegevens, zonder dat daarvoor expliciet toestemming dient te worden gegeven, aan de aan haar gelieerde ondernemingen verstrekken teneinde de mogelijkheden om werk te vinden te vergroten. 

Nadat je daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, worden jouw gegevens tevens aan derden verstrekt, zijnde niet aan RMC gelieerde ondernemingen, die zich eveneens bezighouden met het vinden van werk.

RMC aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door jou verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgevers en/of derden, aan wie jouw gegevens worden verstrekt nadat je daartoe toestemming hebt gegeven.

RMC zal jouw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder jouw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel.

Gebruik logbestanden

De internetsite van RMC genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar site door jou en andere gebruikers. Wij houden gebruiksgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina's zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.

Gebruik van 'cookies'

Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. 

Een cookie is een klein bestand dat jouw webbrowser op de harde schijf van jouw computer plaatst. Zodra je opnieuw bij RMC inlogt, wordt jouw computer herkend op basis van de cookie. 

Indien je niet wilt dat RMC een cookie op jouw harde schijf laat installeren, kun je je browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien je het gebruik van cookies niet accepteert en deze hebt gedeactiveerd c.q. hebt laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Beveiliging

RMC heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. 

Personen die namens RMC toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Verwijderen/wijzigen gegevens

Je kunt op elk moment besluiten jouw registratie te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met RMC.